Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR (de "Gebruiksvoorwaarden"). DOOR DEZE WEBSITE TE BETREKKEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van alle of een deel van de website http://www.starbucks.nl die eigendom is van en wordt beheerd door Starbucks Coffee Netherlands BV of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (samen "Starbucks"), en alle andere website, mobiele applicatie of online dienst beschikbaar in Nederland waarop deze Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst (samen de "Sites"). Deze gebruiksvoorwaarden veranderen niets aan de voorwaarden van enige andere overeenkomst die u met Starbucks heeft met betrekking tot een product of dienst.

Ter informatie: Starbucks Coffee Netherlands B.V. is een onderneming van Alsea SAB en heeft een vergunning gekregen om in Nederland te opereren door de Starbucks Corporation.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten disclaimers en beperkingen van onze aansprakelijkheid jegens u.

In het geval van een conflict of inconsistentie tussen deze gebruiksvoorwaarden en andere gebruiksvoorwaarden die op de sites zijn geplaatst, zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing. Als u de Sites echter verlaat om door een site van derden te bladeren, kunnen andere gebruiksvoorwaarden op u van toepassing zijn. In dat geval zijn de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op die site van toepassing op uw gebruik ervan.

Hoewel we ernaar streven actuele informatie te verstrekken, dient u er rekening mee te houden dat de informatie die beschikbaar is op Starbucks-websites en -applicaties verouderd of onjuist kan zijn. We zullen proberen deze informatie zo snel mogelijk te corrigeren. Voor vragen of opmerkingen kun je contact met ons opnemen via [email protected].

Starbucks behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te passen. Alle wijzigingen of aanpassingen worden van kracht na het plaatsen van de revisies op de Sites. Uw gebruik van de Sites op of na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen en/of updates houdt in dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Daarom raden we u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u uw gebruik van de Sites te staken.

 

AUTEURSRECHT EN BEPERKTE LICENTIERECHTEN

Tenzij anders vermeld, zijn de Sites en alle inhoud en andere materialen, inclusief het Starbucks-logo, domeinnamen en alle ontwerpen, tekst, illustraties, afbeeldingen, informatie, gegevens, software, audio, andere bestanden en de selectie en rangschikking daarvan (samen , het "Sitemateriaal") zijn het exclusieve eigendom van Starbucks of Starbucks Corporation of haar licentiegevers of gebruikers en worden strikt wettelijk beschermd.

U krijgt een beperkte, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Sites en Sitematerialen, uitsluitend voor persoonlijke, informatieve doeleinden. Een dergelijke licentie wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en omvat niet: (a) wederverkoop of commercieel gebruik van de Sites of Sitematerialen; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, afbeeldingen of beschrijvingen; (c) distributie, uitvoering of openbare weergave van het sitemateriaal; (d) wijziging of afgeleid gebruik van enige vorm van de Sites en Sitematerialen of een deel daarvan; (e) betrokken zijn bij datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens; (f) het downloaden (anders dan caching) van enig deel van de Sites, het Sitemateriaal of enige informatie op de Site, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​op de Sites; of (g) het gebruik van de Sites of het Sitemateriaal voor een ander doel dan het beoogde doel. Bij gebrek aan toestemming van Starbucks is elk gebruik van de Sites of Sitematerialen anders dan specifiek toegestaan ​​in deze Gebruiksvoorwaarden, strikt verboden en beëindigt de licentie die hierin is opgenomen. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken, andere wetten en toepasselijke communicatie, voorschriften en statuten. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen, op welke manier dan ook, inclusief door implicatie, van enige exclusieve titel of eigendoms- of gebruiksrechten op enig intellectueel eigendom of andere rechten daarin.

 

HANDELSMERKINFORMATIE

Starbucks en het Starbucks-logo zijn beschermde handelsmerken van Starbucks Corporation. Het gebruik van handelsmerken, domeinnamen, logo's, bedrijfsnamen, handelsnamen, enz. zonder de voorafgaande toestemming van hun eigenaars is verboden.

Alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden.

 

LINKS

U krijgt een beperkt, niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de Sites te maken voor niet-commerciële doeleinden, zolang de link geen inbreuk maakt op Starbucks, niet lasterlijk is en geen obsceen, pornografisch, expliciet seksueel of illegaal materiaal of enig materiaal dat aanstootgevend, intimiderend of anderszins verboden is. Dit beperkte recht kan te allen tijde worden ingetrokken. Bovendien mag u zonder uitdrukkelijke toestemming het Starbucks-logo of andere kunstwerken die eigendom zijn van Starbucks, niet gebruiken om naar de Sites te linken. U mag geen andere framingtechnieken gebruiken, inlijsten of gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie, inclusief afbeeldingen op de Sites, tekstuele inhoud of paginalay-out/-ontwerp, in te sluiten, of inhoud te vormen op een pagina van de Sites zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Met uitzondering van het voorgaande heb je geen recht of licentie op enig patent, handelsmerk, copyright of vertrouwelijk recht van Starbucks of een derde partij.

Starbucks geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, aard of betrouwbaarheid van de ingesloten inhoud, websites van derden die toegankelijk zijn via hyperlinks of websites die naar de sites linken. Dergelijke sites vallen niet onder de controle van Starbucks en Starbucks is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site, of enige recensie, wijzigingen of updates van dergelijke sites. Starbucks en zijn gebruikers kunnen u voor uw gemak dergelijke links verstrekken, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, aanvaarding of aanvaarding door Starbucks van enige site of informatie daarin. Wanneer u andere sites bezoekt via links of ingesloten inhoud, moet u zich ervan bewust zijn dat onze voorwaarden en ons beleid niet langer van toepassing zijn en dat de voorwaarden en het beleid van die sites van derden van kracht zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke site waarnaar u linkt vanaf onze Sites.
 

INHOUD VAN DERDEN

Op haar Sites kan Starbucks inhoud van derden en links naar pagina's en inhoud van derden (samen "Inhoud van derden") aanbieden als een service aan diegenen die in dergelijke informatie geïnteresseerd zijn. We controleren, valideren of onderschrijven geen inhoud van derden en geven geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Je erkent en gaat ermee akkoord dat Starbucks op geen enkele manier verantwoordelijk is voor inhoud van derden en dat Starbucks elke verantwoordelijkheid afwijst om dergelijke inhoud van derden bij te werken of te verifiëren. U erkent dat uw gebruik van inhoud van derden op eigen risico is.
 

RECLAME EN PROMOTIES; PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN

Starbucks kan advertenties en promoties van derden op de Sites weergeven of informatie verstrekken over of links naar producten of diensten van derden. Uw zakelijke transacties of correspondentie met of deelname aan promoties uitgegeven door dergelijke derden en alle voorwaarden, garanties of verklaringen in verband met dergelijke transacties of promoties zijn uitsluitend tussen u en die derde partij. Starbucks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijke transacties of promoties of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke niet-Starbucks-reclame of informatie van derden op de Sites.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De documenten en informatie die op de Sites beschikbaar zijn, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De materialen, informatie en diensten die beschikbaar zijn op de Sites worden geleverd "zoals ze zijn" alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige vorm van garantie. Dienovereenkomstig wijst Starbucks alle aansprakelijkheid af voor eventuele onjuiste of onnauwkeurige informatie van welke aard dan ook op de Sites.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Starbucks en haar functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, bijkomende of andere schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomstenderving, winstderving , gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, onrechtmatige daad of contractuele nalatigheid, of enige andere onrechtmatige daad of contractuele nalatigheid, gegevens, contracten, gebruik van geld of enig verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met bedrijfsonderbreking, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of het onvermogen om de Sites te gebruiken, inhoud of materiaal op of toegankelijk via de Sites, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door of als gevolg van het vertrouwen van een gebruiker op informatie die is verkregen van Starbucks of als gevolg van fouten, weglatingen, inter breuken, verwijderingen van bestanden of e-mails, fouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of verzending of andere onvermogen om te presteren, al dan niet als gevolg van overmacht, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot de documentatie van Starbucks, programma's of diensten In geen geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van Starbucks onder contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief actieve, passieve of vermeende nalatigheid), productaansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of het onvermogen om de Sites overschrijden de eventuele vergoeding die u aan Starbucks betaalt voor toegang tot of gebruik van de Sites. Sommige rechtsgebieden staan ​​geen aansprakelijkheidsbeperkingen in klantcontracten toe, dus sommige of al deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Starbucks en haar functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, bijkomende of andere schade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot inkomstenderving, winstderving , gegevens, contracten, gebruik van geld of verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met bedrijfsonderbreking, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract, onrechtmatige daad of contractuele nalatigheid, of enige andere onrechtmatige daad of contractuele nalatigheid, gegevens, contracten, gebruik van geld of enig verlies of schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met bedrijfsonderbreking, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of het onvermogen om de Sites te gebruiken, inhoud of materiaal op of toegankelijk via de Sites, inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door of als gevolg van het vertrouwen van een gebruiker op informatie die is verkregen van Starbucks of als gevolg van fouten, weglatingen, inter breuken, verwijderingen van bestanden of e-mails, fouten, defecten, virussen, vertragingen in de werking of verzending of andere onvermogen om te presteren, al dan niet als gevolg van overmacht, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot de documentatie van Starbucks, programma's of diensten In geen geval zal de cumulatieve aansprakelijkheid van Starbucks onder contract, garantie, onrechtmatige daad (inclusief actieve, passieve of vermeende nalatigheid), productaansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins voortvloeien uit of verband houden met het gebruik of het onvermogen om de Sites overschrijden de eventuele vergoeding die u aan Starbucks betaalt voor toegang tot of gebruik van de Sites. Sommige rechtsgebieden staan ​​geen aansprakelijkheidsbeperkingen in klantcontracten toe, dus sommige of al deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.
 

VRIJWARING

U stemt ermee in Starbucks, haar contractanten, dienstverleners en onafhankelijke adviseurs, en hun respectievelijke directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw gebruik van de Sites; (b) alle Gebruikersinhoud of Ideeën die u indient; (c) enige schending door u van deze gebruiksvoorwaarden; (d) enige inbreuk door u op rechten van een andere persoon; of (e) uw gedrag in verband met de Sites.
 

WIJZIGINGEN AAN DE SITES

Starbucks behoudt zich het recht voor om de Sites of een van de functies ervan, zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten. U stemt ermee in dat Starbucks niet aansprakelijk is voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Sites of een deel daarvan.

Openbaarmaking van gegevens/financiële informatie Persberichten: informatie in persberichten van Starbucks kan alleen als nauwkeurig of actueel worden beschouwd vanaf de publicatiedatum. Starbucks is niet van plan om informatie in persberichten bij te werken en wijst specifiek elke verplichting af om informatie in persberichten bij te werken.

Financiële informatie van derden: Starbucks kan verwijzen naar websites of diensten van derden die financiële of investeringsinformatie over Starbucks bevatten. Toegang tot dergelijke sites en informatie wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden als een service aan diegenen die geïnteresseerd zijn in dergelijke informatie. Starbucks controleert of controleert niet regelmatig de inhoud van verklaringen of websites van derden. Dienovereenkomstig garandeert Starbucks niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud, informatie of meningen op websites van derden of andere informatie van derden die op de Sites is geplaatst. Gebruikers bezoeken dergelijke websites en gebruiken de informatie die erop wordt weergegeven op eigen risico.
 

BEËINDIGING

Niettegenstaande deze gebruiksvoorwaarden behoudt Starbucks zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw licentie om de sites te gebruiken te beëindigen en uw toegang tot of gebruik van de sites in de toekomst te blokkeren.
 

SCHEIDBAARHEID

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling als scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
 

NEEM CONTACT OP

Neem gerust contact met ons op als u opmerkingen, vragen of suggesties heeft met betrekking tot de informatie die op de Sites wordt beschreven.

U kunt contact met ons opnemen via:

Deze site is een uitgave van Starbucks Coffee Netherlands B.V, een naamloze vennootschap, ingeschreven in het Nederlands Handelsregister onder nummer 823205563 met statutaire zetel aan de Lange Leidsedwarsstraat 72 A, 1017NM Amsterdam. Starbucks Coffee Netherlands B.V. is een onderneming van de Alsea SAB-groep.

Neem gerust contact met ons op als u opmerkingen, vragen of suggesties heeft met betrekking tot de informatie op de Sites. U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres.